City: Ras Al Khaimah
Emirate: Ras Al Khaimah
Stadium: Ras Al Khaimah Club Stadium
Homepage:
www.emiratesclub.ae